Els objectius d'Avinença son:

1. Impulsar l'ús de la custòdia del territori com a part de l'estratègia de conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgí-stics del territori valencià .

2. Actuar com a interlocutor davant l'administració, les institucions, els centres de recerca i els agents implicats, per tal de desenvolupar l'ús de la custòdia del territori com a instrument de conservació i gestió responsable dels recursos naturals i culturals.

3. Donar suport actiu a la tasca específica de les entitats de custòdia que funcionen en l'àmbit d'actuació de l'associació, i promoure'n la seua constitució.

4. Difondre les metodologies de la custòdia del territori entre els agents directament i indirectament implicats i entre la societat en general, i molt especialment entre els propietaris privats de terrenys.

5. Accedir a recursos econòmics complementaris destinats a projectes de custòdia del territori, i canalitzar-ne la seua distribució cap a la implantació i desenvolupament d'aquests projectes a les diferents comarques valencianes.

6. Vetlar per la coherència ètica, metodològica i territorial de les iniciatives de custòdia del territori que es desenvolupen sota la seua supervisió o recolzament.

7. Promoure i desenvolupar la recerca aplicada en custòdia del territori i en els àmbits relacionats amb aquesta.

En resum, Avinença es constitueix com a organització de caràcter tècnic i divulgatiu de cara a impulsar l'ús de la custòdia del territori, amb els objectius de facilitar informació, formació, qualitat, assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en favor de la custòdia.

 

sitemap